پوهنځی وترنری

تاریخچه پوهنځی علوم و ترنری:

بادرک نیازمندی‌های جامعه، ضرورت متخصصان امراض حیوانی درکشور و سمت  یابی جامعه به سوی ترقی و شگوفائی و رفع نیازمندی‌ها مطابق خواست زمان با ترتیب پیشنهاد از جانب هیئت رهبری پوهنتون بلخ و منظوری محترم وزیر تحصیلات عالی کشور، پوهنځی علوم وترنری در سال 1392 با داشتن سه دیپارتمنت (کلینیک، پاراکلینیک و پری کلینیک) درچوکات پوهنتون بلخ ایجاد و باجذب جدید الشمولان که از طریق پروسه امتحان کانکور به این پوهنځی معرفی گردیده بود آغاز وعملاً شروع به فعالیت نمود. کریکولم درسی این پوهنځی مطابق کریکلولم ومفردات درسی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل یکسان بوده که محصلان طی پنجسال با سیستم معیاری و قبول شده کریدیت تقدیم جامعه می‌کند. در سال 1396 به تعداد 84 تن، 1397 به تعداد 80 تن ، 1398 به تعداد 74 تن ، 1399 به تعداد 59 تن، 1401 به تعداد 90 تن و در سال 1402 به تعداد 54 تن از طبقه ذکور و اناث از این پوهنځی فارغ التحصیل شدند. و در سال جاری روی ایجاد یک دیپارتمنت غیر فارغده بنام حفظالصحه و تکنالوژی مواد غذایی کار اغاز شده که عنقریب امید منظور ان در جریان هست.

مرامنامه پوهنځی علوم وترنری

مقدمه:

افغانستان به حیث کشور زراعتی شناخته شده در حالیکه تعداد کسانی که به پرورش حیوانات می پردازد در مقایسه با آنهای که به کشت وزراعت مصروف بسیار زیاد است زیرا هر دهقان در عین زمان مالدار نیز می باشد.پرورش حیوانات که منبع کلیدی پروتین و محصولات خوراکی و غیر خوراکی می باشند باید توجه کافی صورت گیرد. ضروری است که ظرفیت های انکشافی بلند برده شود،  تا آنعده امراض مهم حیوانی شناخته شده، تشخیص گردد که در اعمار مجدد و بلند بردن ظرفیت ها در این کشور جنگ زده سهم فعال بگیرد.تشخیص به وقت  و درست امراض حیوانی برای پرسونل صحت حیوانی و آنعده اشخاصیکه در امور کمک های بشر دوستانه، ترقی و انکشاف جامعه مصروف خدمت می باشند ارزش حیاتی دارد و این عمل باعث می شود که در تربیه کدر های فنی و مسلکی در این عرصه خدمت نمایئد.

وترنری دانش تجربی است که به شناخت، تداوی و پیشگیری امراض حیوانات اهلی و تداوی سایر حیوانات می پردازد. در این رشته همچنان با مطالعه امراض مشترک بین انسان و حیوان پرداخته می شود. وترنری علم بسیار کهن است که از واژه انگلیسی (Veterinarian) برای اولین بار توسط توماس براون  در سال 1646 به کار گرفته شد.

اهداف پوهنځی علوم وترنری:

  1. تشویق و تقویت معیارات بلند آموزشی طبابت وترنری
  2. ارآیه ی آموزش ­های دومدار، سازماندهی آموزش های تکنیکی برای وترنرها  و مالداران  و دهاقین
  3. عمل نمودن به مثابه ی مرکز تخصصی به منظور فراهم نمودن خدمات صحی حیوانی ، مشوره دهی و تشخیص لابراتواری به موسسات خصوصی،  دولتی و مالداران.
  4. هدف از ایجاد دورۀ لیسانس رشته علوم وترنری تربیت متخصصان است که بتوانند به عنوان لسانس علوم وترنری در زمینه های مختلف تولید ، پلانگذاری در بخش های تحقیقاتی منحیث داکتران وترنر در فارم های دولتی و خصوصی مصدر خدمت شوند.

.

ضرورت و اهمیت رشتۀ علوم وترنری:

ایجاد پوهنځی علوم وترنری برای تربیه متخصصان است که بتوانند در جهت افزایش تولیدات حیوانی و استفادۀ حداکثر از منابع بالقوۀ کشور موثر باشند. با توجه به حیوان و طیور قابل ملاحظه که در کشور منجمله شمال وجود دارد لازم است تا متخصصان وترنری ورزیده تربیه گردند تا از دانش های مسلکی هر چه بهتر جهت تداوی و وقایه امراض حیوانی مصدر خدمت گردیده و از این جهت باعث ازدیاد تولیدات محصولات حیوانی گردند.

با توجه به مطالب فوق، ضرورت تربیه متخصصان  مسلکی وترنر که میتوانند با فراگیری دانش مسلکی خود در زمینه علوم اساسی، دروس اختصاصی رشته  وترنری در جهت رسیدن به  هدف فوق الذکر اقدام نمایند  مشخص می شود.

طول دورۀ تحصیل:

به اساس پلان و پالیسی تدریس کورس دورۀ لیسانس پنج سال می‌باشد و محصلان قادر خواهند بود که این دوره را بگذرانند. هر سال تحصیلی شامل دو سمستر تحصیلی بوده و در هر سمستر 16 هفته کامل تدریس وجود دارد . سیستم تدریس در این دوره معرفی واحد کریدیت بوده که هر هفته 18 الی 21 کریدیت تدریس می گردد.

شعار ما :

حیوان سالم، محصولات صحی و جامع سالم ( عقل سلیم در بدن سالم )

:(Vision)دیدګاه

دید گاه پوهنځی علوم وترنری عرضه خدمات با کیفیت و معیاری بوده و تلاش می‌نماید تا به حیث یک پوهنځی پیشتاز و مؤثر در سطح ملی و بین المللی شناخته شود.

:(Mission)ماموریت

  1. تقدیم نمودن وترنران جوان و آموزش دیده به جامعه.
  2. بهبود صحت حیوانات و افزایش سطح محصولات آن‌ها.
  3. بهبود صحت انسان از طریق وقایه و تداوی امراضZoonosis
  4. عرضه خدمات با کیفیت وترنری برای مردم.
  5. بهداشت و کنترول کیفیت مواد غذایی و کنترول امراض ناشی از مواد غذایی.

تشکیل ادارای پوهنځی علوم وترنری

photo

آمرین و اعضاء دیپارتمنت‌ها

1 - دیپارتمنت کلینیک :

 هم زمان با ایجاد پوهنځی و ترنری دیپارتمنت کلینیک در چوکات این پوهنځی تشکیل و اعضای آن قرار ذیل است:

پوهنمل محمد حسین حیدری ( آمر دیپارتمنت)

پوهنمل خالد نیازی (عضو)

پوهاند امان الله مونس (عضو)

2 - دیپارتمنت پری کلینیک :

 هم زمان با ایجاد پوهنځی و ترنری دیپارتمنت پری کلینیک در چوکات این پوهنځی تشکیل و اعضای آن قرار ذیل است:

پوهنمل حسن علی مرادی ( سرپرست دیپارتمنت)

پوهنمل عتیق الله میاخیل (عضو)

پوهنیار محمود باختری (عضو)

پوهنیار مارینا عزیزی (عضو)

3 - دیپارتمنت پاراکلینیک:

 هم زمان با ایجاد پوهنځی و ترنری دیپارتمنت پارا کلینیک در چوکات این پوهنځی تشکیل و اعضای آن قرار ذیل است:

پوهنیار محمد نسیم سحاب (آمر دیپارتمنت)

پوهندوی حمیدالله علی زاد (عضو)

نامزد پوهنیار پرنیان احمدی (عضو)

پوهنیار مدینه احمدی ( عضو)

پوهنیار نجیلا کریمی (عضو)