پوهنځی فارمسی

معرفی مختصر پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ

تاریخچه : صحت، عرضه خدمات صحی و دسترسی به امکانات و تسهیلات صحی از حقوق اساسی اتباع هر کشور به حساب می آید. برای تحقق و رسیدن به آن ، تأسیس نهاد های تحصیلی و آموزشی در رشته های طب ، فارمسی و سایر رشته های طبی به منظور تربیه کادر های ورزیدۀ مسلکی و متخصص درعرصۀ طب و فارمسی یک امر ضروری و حتمی به شمار میرود.

پوهنحی فارمسی در سال 1392 هجری شمسی در جنب پوهنتون بلخ به منظور تربیۀ کادر های علمی و مسلکی و ضرورت مبرم کشور به فارمسست ها تأسیس گردیده، موازی با توسعه و انکشاف طبابت و تشخیص امراض، مسلک فارمسی نیز در پرتو انکشاف ساینس و تکنالوژی معاصر رشد همه جانبه نموده و به یک رشتۀ کثیرالجوانب در عرصه خدمات دوایی مبدل گردیده است. در حال حاضر فارمسست ها نه تنها مسؤولیت های خطیری در قبال تولید،تورید،توزیع و اداره و کنترول کیفی مواد دوایی و غذایی در کشور را به عهده دارند؛ بلکه بحیث افراد مسلکی و متخصص در مواظبت فارمسی ،کلینـکل بیولوژی و عرضۀ خدمات بهتر و تخصصی معاینات طبی نقش کلیدی دارند.پوهنحی فارمسی خوشبختانه توأمیت کاری مسلکی با پوهنحی طب و ریاست محترم صحت عامه ولایت بلخ داشته و اکثراً کارهای عملی محصلان طور سیستماتیک پیشبرده می شود. این پوهنحی جدیدالتأسیس بوده تا هنوز محصلان فارغ خود را به جامعه تقدیم ننموده اند . ،پوهنحی فارمسی با شش تن استاد جوان و جدید تقرر یافته و با تعدادی از استادان قراردادی و بادو مدیریت تدریسی و اجرائیه و دو تن پرسونل خدماتی به فعالیت آغاز نموده است، تا بهار سال 1399 مجموعاً (513 )محصل در صنوف مختلف ، که از جمله ( 240 ) تن ذکور و ( 273 ) تن اناث میباشد.

عمارت پوهنحی : پوهنحی فارمسی متأ سفانه عمارت معیاری نداشته، به صورت دوره یی فعالیت می نماید ، در کل تعداد صنف های درسی ، لابراتوارها ، کتابخانه ، دفاتر اداری و تدریسی اندک وناچیز است.

ساختار علمی پوهنحی : در چوکات این پوهنخی، تا کنون دو دیپارتمنت ه فارغ ده وجود دارد، که تحت عناوین فارمسی صنعتی و بیولوژی کلینیکی فعالیت مینمایند. در حال حاضر پوهنحی فارمسی دارای دیپارتمنت ها و شعبات ذیل میباشد:

۱. دیپارتمنت فارمکولوژی که شعبات فارمسی شیمیک و توکسیکولوژی را در بر دارد.

۲. دیپارتمنت فارمسیوتیک .

۳. دیپارتمنت فارمکوگنوزی مایکروبیولوژی.

۴. دیپارتمنت بیوشیمی تغذی.

در نظر است تا در آینده نزدیک دیپارتمنت مایکروبیولوژی طور مستقل به فعالیت آغاز نماید.پروگرام های درسی با استفاده از برنامه power point استفاده صورت می گیرد.

لابراتوار ها : فاکولته فارمسی دارای لابراتوار های ذیل است.

۱. لابراتوار فارمکوگنوزی

۲. لابراتوار فارمیوتیک

۳. لابراتوار فارمسی شیمیک و کنترول ادویه

۴. لابراتوار میکروبیولوژی

۵. لابراتوار توکسیکولوژی

۶. لابراتوار کیمیای تحلیلی

۷. لابراتوار فارمکولوژی

۸. لابراتوار بیوشیمی

۹. لابراتوار تغذی مربوط دیپارتمنت بیوشیمی تغذی.

تدریس مضامین کیمیای عمومی ، کیمیای تحلیلی ، کیمیا غیر عضوی ، کیمیمای عضوی و فزیکل فارمسی از طریق استادان دیپارتمنت های مختلف و استادان قرار دادی صورت میگیرد.

کتابخانه : کتابخانه یی پوهنحی فارمسی با داشتن در حدود 100 جلد کتب جدید و معتبر برای استفاده محصلان و استادان مساعد گردیده است و کتب مورد ضرورت رشته های مختلف فارمسی به لسان های ملی و بین المللی تهیه گردیده که نیاز مندی های استادان و محصلان را تا حدی مرفوع میسازد و راستای اکمال و مجهز ساختن آن با استفاده از تکنالوژی جدید سعی و تلاش پیگرانه صورت می گیرد.