آمریت ارتقا کیفیت

کمیته ارتقای کیفیت

کمیته ارتقای کیفیت که در رأس آن معاون علمی قرار دارد، مسؤول نظارت بر کارکرد‌های کمیته در سطح پوهنتون می‌باشد. برای پیشبرد بهتر امور این کمیته یکی از اساتید به حیث آمر کمیته جهت اجرای به موقع طرزالعمل‌های ارزیابی از کیفیت تدریس و چارچوب ارتقای کیفیت، گماشته شده است. آمر کمیته مسؤول نظارت بر کارکرد‌های کمیته‌های فرعی در سطوح پوهنحی‌ها بوده و از اجراآت شان به معاونت علمی گزارش می‌دهد. کمیتۀ عمومی ارتقای کیفیت در همیاری نزدیک با کمیته‌های فرعی از طریق راه اندازی ارزیابی خودی در سطح استادان، و در کُل پوهنتون و تشخیص نقاط ضعف‌ها و گزارش به معاونت علمی، به رفع نواقص پرداخته، نه تنها اینکه استادان در جهت رفع کمبودات خویش مبادرت ورزیده بلکه کمبودات سایر بخش‌ها نیز مرفوع گردیده و پوهنتون با کاربرد چنین راهکار‌های مستمر، نه تنها از نظر علمی و اداری خود را با معیارها و موازین قبول شده وزارت تحصیلات عالی هماهنگ می‌سازد، بلکه در جهت برابرسازی با معیارهای تضمین کیفیت مراکز و پوهنتتون‌های جهانی نیز مطابقت می بخشد. علاوه بر ایجاد کمیتۀ عمومی ارتقای کیفیت در سطح پوهنتون، کمیته های فرعی دیگری در سطح پوهنحی‌ها را نیز تشکیل گردیده اند و طبق برنامۀ طراحی شده و طرزالعمل ویژۀ کمیته عمومی ارتقای کیفیت به کار خویش تداوم می بخشند. کمیته‌های ارتقای کیفیت متشکل از اعضای ذیل می‌باشند؛

اعضای کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون:

 1. ۱- معاون علمی به حیث رییس جلسه
 2. ۲- معاونین پوهنتون به حیث اعضا
 3. ۳- رؤسای پوهنحی‌ها به حیث اعضا
 4. ۴- آمر کمیته به حیث منشی.

مدت عضویت و چگونگی برگزاری جلسات

 1. ۱- اعضای کمیته ارتقای کیفیت برای یک سال انتخاب می‌گردند.
 2. ۲- جلسات کمیته با حضور داشت نصف به علاوه یکِ اعضا دایر می‌گردد
 3. ۳- تصامیم کمیته به اکثریت نسبی آرای حاضر گرفته می‌شود
 4. ۴- جلسات کمیته طبق تقویم آن ماه یک بار برگزار می‌گردد. جلسات فوق العاده نظر به نیازمندی و بر اساس پیشنهاد رییس کمیته نیز دایر شده می‌تواند.
 5. ۵- تصاویب کمیته توسط معاون علمی تایید و تطبیق می‌گردد.

کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون وظایف و صلاحیت‌های ذیل را دارا می‌باشد:

 1. ۱- طرح، تصویب و تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی.
 2. ۲- توجه در بهبود کیفیت علمی و آکادمیک
 3. ۳- نظارت از روند ارزیابی خودی پوهنتون، پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها
 4. ۴- تهیۀ گزارش ارزیابی خودی پوهنتون
 5. ۵- تسهیل کارگاه‌ها برای بهبود کیفیت
 6. ۶- تهیۀ اسناد مناسب برای کمیته به اساس بازنگری از فعالیت‌های علمی و اداری پوهنتتون و ارزیابی خودی هر پوهنحی
 7. ۷- پیشنهاد تعیین اعضای اصلی کمیتۀ ارزیابی خودی در پوهنتون بلخ به شورای علمی
 8. ۸- مشخص سازی وظایف برای اعضای کمیته ارزیابی کننده
 9. ۹- اخذ تصامیم و فیصله‌ها در رابطه به تهیه به موقع اسناد مورد نظر جهت بهبود و ارتقای کیفیت
 10. ۱۰- تعیین کمیته‌های فرعی در سطح هر پوهنحی
 11. ۱۱- تصامیم و فیصله‌های لازم جهت برگزاری ورکشاپ توضیحی و کار گروهی پیرامون پروسه اعتبار دهی و ارزیابی خودی
 12. ۱۲- طرح، ترتیب، تعدیل و تصویب، فورم های ارزیابی به گونه پرسشنامه ها از معیار های تعیین شده
 13. ۱۳- جمع آوری معلومات با صداقت، شفافیت و دقت از موارد علمی، تدریسی و اداری پوهنتون بلخ
 14. ۱۴- تقسیم وظایف جهت تحلیل و تجزیۀ دقیق ارقام و آمار به دست آمده از طریق ارزیابی ها
 15. ۱۵- ارائه نتایج ارزیابی معیار ها به تفکیک هر پوهنحی و اعلام آن به کمیته‌های فرعی
 16. ۱۶- شناسایی چالش‌ها حین اجرای ارزیابی‌ها و طرح‌های سازنده جهت رفع آنها
 17. ۱۷- سایر صلاحیت‌های که مطابق اساسنامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد.

اعضای کمیته های فرعی ارتقای کیفیت

 1. ۱- رییس پوهنحی به حیث رییس جلسه.
 2. ۲- معاون پوهنحی به حیث منشی (در صورت عدم موجودیت معاون، یکی از آمرین دیپارتمنت ها به حیث منشی تعیین گردد)
 3. ۳- آمرین دیپارتمنت ها به حیث اعضا
 4. مدت عضویت و چگونگی برگزاری جلسات
 5. ۱- اعضای کمیته فرعی ارتقای کیفیت برای یک سال انتخاب می‌گردند.
 6. ۲- جلسات کمیته با حضور داشت نصف به علاوه یکِ اعضا دایر می‌گردد
 7. ۳- تصامیم کمیته به اکثریت نسبی آرای حاضر گرفته می‌شود
 8. ۴- جلسات کمیته طبق تقویم آن ماه یک بار برگزار می‌گردد. جلسات فوق العاده نظر به نیازمندی و بر اساس پیشنهاد مسؤول کمیته فرعی نیز دایر شده می‌تواند.
 9. ۵- تصاویب کمیته به ریاست کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون پیشنهاد می‌گردد تا در جلسه کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون به بحث گرفته شود.

کمیته های فرعی ارتقای کیفیت وظایف ذیل را به عهده دارند:

 1. ۱- تطبیق برنامههای ارتقای کیفیت و اعتبار دهی
 2. ۲- توجه در بهبود کیفیت علمی و آکادمیک
 3. ۳- نظارت از روند ارزیابی خودی پوهنحی ها و دیپارتمنت ها
 4. ۴- تهیۀ گزارش ارزیابی خودی پوهنحی
 5. ۵- پیشنهاد برگزاری کارگاه ها برای بهبود کیفیت
 6. ۶- تهیۀ اسناد مناسب برای کمیته به اساس بازنگری از فعالیت های علمی و ارزیابی خودی هر پوهنحی
 7. ۷- پیشنهاد تعیین اعضای اصلی کمیتۀ ارزیابی خودی در پوهنحی به شورای علمی پوهنحی
 8. ۸- مشخص سازی وظایف برای اعضای کمیته ارزیابی کننده
 9. ۹- تعیین وظایف به اعضای کمیته برای تهیه به موقع اسناد مورد نظر جهت بهبود و ارتقای کیفیت
 10. ۱۰- تطبیق فورمه ها و پرسشنامه های ارزیابی در میعاد تعیین شده
 11. ۱۱- جمع آوری معلومات با صداقت، شفافیت و دقت از موارد علمی، تدریسی پوهنحی.
 12. ۱۲- تقسیم وظایف جهت تحلیل و تجزیۀ دقیق ارقام و آمار به دست آمده از طریق ارزیابی ها
 13. ۱۳- اطلاع رسانی به موقع از نتایج ارزیابی ها در سطح هر دیپارتمنت
 14. ۱۴- شناسایی چالش ها حین اجرای ارزیابی ها و طرح های سازنده جهت رفع آنها
 15. ۱۵- سایر صلاحیت‌های که مطابق اساسنامه و طرزالعمل‌ها به شورا محول می‌گردد.

تاریخچه آمریت ارتقای کیفیت

بنابر اهمیت پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی در سطح نهاد تحصیلات عالی و نیاز مبرم پوهنتون بلخ کمیتة تضمین کیفیت در طی جلسة مورخ: 28/2/1390 شورای علمی پوهنتون به اساس پیشنهاد سرپرست پوهنتون بلخ محترم پوهاند دوکتور چراغ علی چراغ تحت نام کمیتة تضمین کیفیت در سطح پوهنتون از طرف شورای علمی پوهنتون مورد تائید قرار گرفته و درج پروتوکول شماره (16) شورای علمی مورخ: 28/2/1390 گردید. آمریت ارتقای کیفیت در طی تشکیل سال1391 پوهنتون بلخ تحت نام آمریت کنترول از کیفیت منظور گردیده و جهت پیشبرد امور محوله محترم پوهاند صالح محمد دوراندیش بصفت رئیس کمیتة تضمین کیفیت معرفی گردیده بود. به تعداد 8 تن از اعضای تضمین کیفیت برای بازنگری به وزارت تحصیلات عالی فرستاد شدند. نخستین هیأت بازنگری جهت ارزیابی از کیفیت تدریس ذریعه نامه شماره ( 803 بر 793 ) مورخ: 9/8/1391 فرستاده شدند.

در سال 1395 کمیتة تضمین کیفیت پوهنتون بلخ به همکاری HEDP و برنامه PAL برتش کنسل به آمریت ارتقای کیفیت ارتقا و محترم پوهنوال سید مجتبی سادات به حیث آمر ارتقای کیفیت معرفی گردیده بود. پوهنتون بلخ در پنج سال اخیر با تکمیل گزارش ارزیابی خودی در سطح نهاد و ارسال آن به ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و ارزیابی این پوهنتون از طرف هیأت بازنگر، به تاریخ 16/6/1397 مرحله دوم اعتبار دهی را موفقانه سپری نموده و کاندید مرحله سوم گردید. با تغییر رهبری پوهنتون بلخ در سال 1398 و تعیین معاون علمی جدید در سال 1399 ارتقای کیفیت در اولویت کاری رهبری پوهنتون قرار گرفته و طی بازنگری های متعدد که در سال 1398 و بعد از قرنطین در سال 1399 صورت گرفت، آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون بلخ به حمایت مستقیم ریاست و معاونیت امور علمی پوهنتون موفق شد که گزارش مرحله سوم اعتبار دهی را تکمیل و آماده کسب اعتبار ملی را گردد.


چارت تشکیلاتی کمیته موسساتی ارتقای کیفیت پوهنتون بلخ

چارت تشکیلاتی کمیته ارتقای کیفیت