کمیته ها

جدول شهرت اعضای کمیته نشراتی

 

شماره

نام

تخلص

درجه تحصیل

رتبه علمی

پوهنحی

شماره تماس

1

احمد رشاد

جمالیار

ماستر

پوهندوی

زبان و ادبیات

0792848848

2

خلیل احمد

اسحق زی

لیسانس

پوهندوی

تعلیم و تربیه

0700509453

3

امان الله

مونس

ماستر

پوهاند

علوم وترنری

0794609209

4

گل احمد

فبضی

ماستر

پوهاند

طب معالجوی

0799295959

5

صالح محمد

راسخ

دوکتور

پوهاند

زبان و ادبیات

0799349744

6

سلطان محمد

انصاری

ماستر

پوهاند

تعلیم و تربیه

0799182981

7

غلام فاروق

خپلواک

ماستر

پوهنوال

انجنیری معدن و محیط زیست

 

8

محمد همایون

حیران

ماستر

پوهنوال

تعلیم و تربیه

 

 

جدول شهرت اعضای کمیته موسساتی تقرر و انفکاک

 

شماره

نام

تخلص

درجه تحصیل

رتبه علمی

پوهنحی

شماره تماس

1

احمد رشاد

جمالیار

ماستر

پوهندوی

زبان و ادبیات

0792848848

2

عبدالجلیل

نیکجو

دوکتور

پوهاند

اقتصاد

0790583604

3

عبدالاحمد

ثواب

ماستر

پوهاند

زبان و ادبیات

0798500769

4

مونسه

حبیبی

ماستر

پوهاند

تعلیم و تربیه

0793188640

5

محمد زلمی

مولوی زاده

ماستر

پوهنوال

فارمسی

0708427909

6

میرویس

بها

ماستر

پوهندوی

طب معالجوی

0700507675

7

ماریا

رهین

لیسانس

پوهندوی

ژورنالیزم

0799775931

8

احمد نوید

میرزاد

دوکتور

پوهنمل

علوم وترنری

0784089209

9

عبدالواحد

انصاری

ماستر

پوهنمل

اداره و پالیسی عامه

0799005003

10

سید شهاب الدین

سادات

ماستر

پوهنمل

انجنیری

0796656564

11

محمد مصطفی

حارس

دوکتور

پوهنمل

زراعت

0784933434

12

سید عباس

هاشمی

ماستر

پوهنیار

شرعیات

0795658585

13

نبیلا

واعظی

ماستر

پوهنیار

حقوق و علوم سیاسی

0781444416

14

محمد یوسف

شریفی

ماستر

پوهنیار

علوم اجتماعی

0793604460

15

غلام سرور

مبارز

ماستر

پوهنیار

ساینس

0783009879

16

فرشته

حسن هاشمی

ماستر

پوهنیار

انجنیری معدن و محیط زیست

0798495112

17

رحیم داد

فیصل صافی

ماستر

پوهنیار

کمپیوتر ساینس

0744701308

 

جدول شهرت اعضای کمیته موسساتی روسا
 

شماره

نام

تخلص

درجه تحصیل

رتبه علمی

پوهنحی

شماره تماس

1

خلیل الله

کلیوال

دوکتور

پوهندوی

طب معالجوی

0792837202

2

احمد رشاد

جمالیار

ماستر

پوهندوی

زبان و ادبیات

0792848848

3

سید مجتبی

سادات

ماستر

پوهنوال

انجنیری

0788974658

4

محمد صمیم

عظیمی

ماستر

.

.

0799107676

5

عبدالجلیل

نیکجو

دوکتور

پوهاند

اقتصاد

0790583604

6

محمد خالد

موحد

دوکتور

پوهندوی

تعلیم و تربیه

0798583521

7

مصطفی

حارس

دوکتور

پوهنمل

زراعت

0784933434

8

احمد نوید

میرزاد

دوکتور

پوهنمل

علوم وترنری

0784089209

9

عبدالاحمد

ثواب

ماستر

پوهاند

زبان و ادبیات

0798500769

10

زلمی

مولوی زاده

ماستر

پوهنوال

فارمسی

0708427909

11

میرویس

بهاء

M.D

پوهندوی

طب معالجوی

0700507675

12

ماریا

رهین

لیسانس

پوهندوی

ژورنالیزم

0799775931

13

عبدالواحد

انصاری

ماستر

پوهنمل

اداره و پالیسی عامه

0799005003

14

سید شهاب الدین

سادات

ماستر

پوهنمل

انجنیری

0796656564

15

محمد یوسف

شریفی

ماستر

پوهنیار

علوم اجتماعی

0793604460

16

رحیم داد

فیصل صافی

ماستر

پوهنیار

کمپیوتر ساینس

0744701308

17

سید عباس

هاشمی

ماستر

پوهنیار

شرعیات

0795658585

18

نبیلا

واعظی

ماستر

پوهنیار

حقوق و علوم سیاسی

0781444416

19

غلام سرور

مبارز

ماستر

پوهنیار

ساینس

0783009879

20

فرشته

حسن هاشمی

ماستر

پوهنیار

انجنیری معادن و محیط زیست

0798495112

21

فرشته

ناصری

لیسانس

.

مسوول کمیته جندر

0786126862

 

جدول شهرت اعضای شورای علمی پوهنتون

 

شماره

نام

تخلص

درجه تحصیل

رتبه علمی

پوهنحی

شماره تماس

1

خلیل الله

کلیوال

دوکتور

پوهنمل

طب معالجوی

 

2

احمد رشاد

جمالیار

ماستر

پوهندوی

زبان و ادبیات

 

3

سید مجتبی

سادات

ماستر

پوهنوال

انجنیری

 

4

احمد صمیم

عظیمی

ماستر

.

.

 

5

محمد صالح

راسخ

دوکتور

پوهاند

زبان و ادبیات

 

6

عبدالجلیل

نیکجو

دوکتور

پوهاند

اقتصاد

 

7

سلطان محمد

انصاری

ماستر

پوهاند

تعلیم و تربیه

 

8

عبدالاحمد

ثواب

ماستر

پوهاند

زبان و ادبیات

 

9

سید عثمان

اکرمی

ماستر

پوهاند

اقتصاد

 

10

عبدالمبین

عزیزی

ماستر

پوهاند

انجنیری

 

11

میر عبدالقیوم

انصاری

ماستر

پوهاند

زراعت

 

12

همایون

حیران

ماستر

پوهنوال

تعلیم و تربیه

 

13

عبدالله

درمان

ماستر

پوهنوال

طب معالجوی

 

14

زلمی

مولوی زاده

ماستر

پوهنوال

فارمسی

 

15

غلام فاروق

خپلواک

ماستر

پوهنوال

انجنیری معادن و محیط زیست

 

16

محمد یاسین

فلاح

لیسانس

پوهنوال

شرعیات

 

17

نصیر احمد

آرین

لیسانس

پوهنوال

علوم اجتماعی

 

18

احمد خالد

موحد

دوکتور

پوهندوی

تعلیم و تربیه

 

19

محمد عارف

رضایی

ماستر

پوهندوی

حقوق و علوم سیاسی

 

20

گل احمد

تانش

ماستر

پوهندوی

طب معالجوی

 

21

خلیل احمد

اسحق زی

لیسانس

پوهندوی

تعلیم و تربیه

 

22

ماریا

رهین

لیسانس

پوهندوی

ژورنالیزم

 

23

میرویس

بها

M.D

پوهندوی

طب معالجوی


 

24

مصطفی

حارث

دوکتور

پوهنمل

زراعت

 

25

احمد نوید

میرزاد

دوکتور

پوهنمل

علوم وترنری

 

26

عبدالواحد

انصاری

ماستر

پوهنمل

اداره و پالیسی عامه

 

27

سید شهاب الدین

سادات

ماستر

پوهنمل

انجنیری

 

28

رحیم دادفیصل

صافی

ماستر

پوهنیار

کمپیوتر ساینس

 

29

نبیلا

واعظی

ماستر

پوهنیار

حقوق و علوم سیاسی

 

30

احمد فرین

ثابتی

ماستر

پوهنیار

انجنیری معادن و محیط زیست

 

31

محمد یوسف

شریفی

ماستر

پوهنیار

علوم اجتماعی

 

32

غلام سرور

مبارز

ماستر

پوهنیار

ساینس

 

33

سید عباس

هاشمی

ماستر

پوهنیار

شرعیات

 

34

عبدالحمید

صفوت

ماستر

پوهنیار

ژورنالیزم

 

35

شفیق الله

شفیق

ماستر

پوهنیار

اداره و پالیسی عامه

 

36

مدینه

احمدی

D.V.M

پوهنیار

علوم وترنری

 

37

هاشم

کمال

M.D

پوهنیار

فارمسی

 

 

جدول شهرت اعضای کمیته موسساتی ترفیعات علمی استادان

 

شماره

نام

تخلص

درجه تحصیل

رتبه علمی

پوهنحی

شماره تماس

1

احمد رشاد

جمالیار

ماستر

پوهندوی

زبان و ادبیات

0792848848

2

عبدالجلیل

نیکجو

دوکتور

پوهاند

اقتصاد

0790583604

3

امان الله

مونس

ماستر

پوهاند

علوم وترنری

0794609209

4

عبدالاحمد

ثواب

ماستر

پوهاند

زبان و ادبیات

0798500769

5

مونسه

حبیبی

ماستر

پوهاند

تعلیم و تربیه

0793188640

6

غلام سخی

صالح

ماستر

پوهاند

انجنیری

 

7

عبدالقیوم

انصاری

ماستر

پوهاند

زراعت

 

8

غلام ابوبکر

شریفی

ماستر

پوهنوال

انجنیری معدن و محیط زیست

 

9

محمد زلمی

مولوی زاده

ماستر

پوهنوال

فارمسی

0708427909

10

عبدالله

درمان رحیم زاده

ماستر

پوهنوال

طب معالجوی

 

11

محمد یاسین

فلاح

لیسانس

پوهنوال

شرعیات

0797432160

12

محمد عارف

رضایی

لیسانس

پوهندوی

حقوق و علوم سیاسی

 

13

ماریا

رهین

لیسانس

پوهندوی

ژورنالیزم

0799775931

14

عبدالواحد

انصاری

ماستر

پوهنمل

اداره و پالیسی عامه

0799005003

15

محمد یوسف

شریفی

ماستر

پوهنیار

علوم اجتماعی

0793604460

16

غلام سرور

مبارز

ماستر

پوهنیار

ساینس

0783009879

17

رحیم داد

فیصل صافی

ماستر

پوهنیار

کمپیوتر ساینس

0744701308

 

جدول شهرت اعضای بورد ماستری

 

شماره

نام

تخلص

درجه تحصیل

رتبه علمی

پوهنحی

شماره تماس

1

احمد رشاد

جمالیار

ماستر

پوهندوی

زبان و ادبیات

 

2

محمد صالح

راسخ

دوکتور

پوهاند

زبان و ادبیات

 

3

صالح محمد

دوراندیش

ماستر

پوهاند

زبان و ادبیات

 

4

محمد حکیم

صاحب زاده

ماستر

پوهندوی

اقتصاد