زبان و ادبیات

سوابق پوهنحی ژورناليزم و ارتباطات جمعی

ديپارتمنت ژورناليزم در سال 1372 در چوکات پوهنحي ادبيات و علوم بشري پوهنتون بلخ تاسيس شد . اين ديپارتمنت تا سال 1390 جز بدنه ء پوهنحي ادبيات و علوم بشري بود . اعتبار از اول حمل1391 اين ديپارتمنت به اساس پيشنهاد رياست محترم پوهنتون بلخ و منظوري وزارت محترم تحصيلات عالي به پوهنحي ژورناليزم و ارتباطات جمعي ارتقا نمود .

در این زمان پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی فقط دارای یک دیپارتمنت عمومی بنام دیپارتمنت ژورنالیزم در تشکیل خود داشت. بعدا با توجه به نیاز بازار کار و وسعت دامنه‌ی حوزه‌های تخصصی این مسلک، دو دیپارتمنت دیگر نیز در تشکیل این پوهنحی ایجاد شد. دیپارتمنت روابط عمومی براساس ضرورت و نیازسنجی بازار کار در سال 1392 در چارچوب پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی ایجاد شد و فعالیت دارد. دیپارتمنت ارتباطات به عنوان سومین دیپارتمنت پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی در سال 1396 براساس نیازهای اکادمیکی مسلک ژورنالیزم و نیازمندی بازار کار ایجاد شد.

اکنون این پوهنحی در کنار سایر پوهنحی‌های فعال پوهنتون بلخ، دارای سه دیپارتمنت  بوده و فعالیت‌های اکادمیکی اعضای کادری و اداری پوهنحی به صورت نورمال جریان داشته و سالانه نزدیک بیشتر از صد نفر را از دیپارتمنت‌های سه‌گانه فارغ داده، تقدیم جامعه می‌نماید.

دیپارتمنت ژورنالیزم:

تاسیس : 1372

تعداد اعضای کادر علمی: 4 نفر

دیپارتمنت روابط عمومی:

تاسیس : 1392

اعضای کادر علمی: 4 نفر

دیپارتمنت ارتباطات:

تاسیس : 1396

اعضای کادر علمی: 5 نفر

ریاست پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی

تعداد اعضا کادر علمی دیپارتمنت ها

ژورنالیزم 4 نفر

کارمندان اداری و خدماتی

روابط عمومی: 4 نفر

مدریت تدریسی 1 نفر

ارتباطات: 5 نفر

مدریت اجرایی 1 نفر