تاریخچه پوهنتون بلخ

پوهنتون بلخ به عنوان یک نهاد اکادمیک در 30 حوت سال 1366 هـ.ش. در ولایت بلخ تاسیس شد. در محفل افتتاح این پوهنتون، صدراعظم آن زمان سلطان علی «کشتمند» و دوکتور عبدالواحد سرابی وزیر تحصیلات عالی آن زمان حضور داشتند.

درسا ل 1367 هــ . ش با ایجاد چهار پوهنحی(پوهنحی انجینری در دو دیپارتمنت تکنالوژی کمیاوی و جیالوجی معدن، پوهنحی تاریخ وادبیات در دو دیپارتمنت زبان دری و تاریخ، پوهنحی اقتصاد در دو دیپارتمنت اقتصاد ملی و تصدی و مالی و تجارت و پوهنحی زراعت در دو دیپارتمنت علوم نباتی و علوم حیوانی) به فعالیت آغاز نمودند. همزمان با فعالیت پوهنحی­های مذکور، پوهنحی طب نیز با کمیت 52 تن محصل در زیر پوشش وزارت صحت عامه، فعال گردید.

در آن زمان محصلان پوهنحی­های چهارگانه پوهنتون بلخ بیشتر از دو صد تن بود که اولین دور این محصلان در سال 1370 فارغ گردید. بعداً نظر به ضرورت و تقاضا، در سال 1372 هــ .ش پوهنحی حقوق و علوم سیاسی طور عمومی با رشته اداری و پوهنحی شرعیات با یک دیپارتمنت تعلیمات اسلامی نیز ایجاد گردید.

پوهنحی تعلیم وتربیه (انستیتوت پیداکوژی رودکی بلخ) به عنوان قدیمی ترین مؤسسه در عرصه تربیه معلم در سال 1382 هــ . ش بنام پوهنحی تعلیم و تربیه با دیپارتمنت های زبان دری، زبان پشتو، زبان انگلیسی، تاریخ، جغرافیه، ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی در ساختار پوهنتون بلخ ادغام شد. همچنان در سال 1390 بخش شبانه پوهنحی تعلیم و تربیه با دیپارتمنت های فوق الذکر، پوهنحی کمپیوتر ساینس با دیپارتمنت های انجنیری نرم افزار، سیستم های پایگاه اطلاعاتی و سیستم های عامل و ارتباطات، در سال 1391 بخش­های شبانة پوهنحی زبان وادبیات با دیپارتمنت های زبان دری و تاریخ، بخش شبانه پوهنحی اقتصاد با دیپارتمنت های اقتصادی ملی و مالی و پولی، بخش شبانه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با دیپارتمنت های قضایی و حارنوالی و اداری و دیپلماسی و پوهنحی های اداره و پالیسی عامه با دیپارتمنت های اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت انکشاف، پوهنحی ژورنالیزم با دو دیپارتمنت ژورنالیزم و مطبوعات، علوم وترنری، پوهنحی ساینس در چهار دیپارتمنت ریاضی، فزیک، کمیا و بیولوژی، پوهنحی علوم اجتماعی در چهار دیپارتمنت تاریخ عمومی، باستانشناسی، روانشناسی و هنر های زیبا و فارمسی در بخش روزانه به اساس منظوری وزارت محترم تحصیلات عالی در تشکیل این نهاد تزئید گردید.

در سال ۱۳۹۲ برنامه ماستری در بخش ادبیات دری، در پوهنحی زبان و ادبیات، و در سال 1395 برنامه ماستری پوهنحی اقتصاد، و کمونیتی کالیج حسابداری تجارتی در سال 1396 در چوکات پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ به شکل رسمی به فعالیت آغاز نمود.