زبان و ادبیات دری

برنامه ماستری زبان و ادب دری:

این برنامه تحصیلی بنابر ضرورت مبرم جامعه فرهنگی و علمی کشور و بخاطر رشد و انکشاف زبان و ادبیات فارسی دری، تربیه کادرهای مسلکی در این رشته و ارتقای ظرفیت علمی و اکادمیک اعضای کادر علمی دانشگاه ها و جوانان، با اخذ منظوری از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در سال 1392 در چوکات دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه بلخ تأسیس گردید.

تا هنوز این برنامه در شش دور به تعداد (138) تن از جوانان را فارغ داده که از آنجمله (81) تن شان ذکور و (59) تن شان اناث هستند. در برنامه ماستری زبان و ادبیات دری سه تن پوهاند و دو تن پوهنوال به درجه های دوکتورا و ماستر، در کورسی های ادبیاتشناسی، زبانشناسی، متن شناسی، ادبیات عرفانی، مولاناشناسی، فولکلور شناسی، لسان عربی وغیره مصروف تدریس هستند. تا اکنون به تعداد (23) تن از اعضای کادر علمی دانشگاه های بلخ، جوزجان، پروان، تخار، سمنگان، بدخشان، قندوز، ننگرهار، البیرونی، و شیخ زاید خوست از این برنامه فارغ شده اند. آنجمله ( ) اکنون در دور هفتم برنامه، در سمستر دوم این برنامه (31) تن محصل مشغول تحصیل بوده، وبه تعداد (30) تن جدیدا به این برنامه از سوی کمیته محترم امتحانات معرفی گردیده و از ماه عقرب درس ها آغاز میشود.