مرکزکاریابی ومشوره دهی شغلی

مرکز مشاوره روانشناسی در تشکیل سال 1398 پوهنتون با دو تن روان شناس کلینیکی ذکور و اناث در ساختار آمریت انسجام خدمات محصلان پوهنتون بلخ ایجاد و در تشکیل 1399 بست مدیریت عمومی مرکز مشاوره حذف گردیده و دوبست روان شناس ذکور و اناث تا سال 1402 خالی بوده و استادان دیپارتمنت روان شناسی به صورت همکار در آن جا  کار می کردند. و اینک یک بست ذکور مرکز مشاوره یاسیر حلیمی جذب گردیده و امورات این مرکز به طور احسن پیش می برد.

اهداف مرکز مشاوره: 

 1.  ارتقایی سطح دانش و مهارت روان شناختی و نیز سلامت محصلان و مراجعان به منظور پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی
 2. کمک به محصلان و مراجعان در تصمیم گیری تحصیلی و شخصی
 3. کمک به مراجعان برای خود شناسی(شناخت توانمندی ها ومحدودیت های خود)
 4. کمک به محصلان و مراجعان برای کنترل،کاهش و حل مشکلات روان شناختی
 5. افزایش سازگاری موثر با محیط های زندگی به ویژه زندگی محصلی و توسعه روابط اجتماعی
 6. کمک به محصلان در زمینه بهبود عملکرد تحصیلی
 7. مشاوره پیش از ازدواج و کمک به حل مشکلات خانواده گی
 8. آموزش و ارتقای مهارت های زندگی در راستای ارتقای سطح بهداشت روانی محصلان
 9. ایجاد زمینه های لازم برای بهبود روابط میان فردی سالم درپوهنتون از طریق توجه به عوامل تعیین کننده روابط استاد- محصل، کارمند و محصل باهم
 10. پیشگیری از بروز و شیوع مشکلات عاطفی و رفتاری پر خطر

انواع خدمات مرکز مشاوره:

 1. ارزیابی، مداخله دربحران و خدمات ارجاع عاجل.

 از هرگونه مشکل که محصلین فکر می کنند دارند. می توانند به مرکز مشاوره مراجعه کنند. آنها در آن جا مورد ارزیابی همه جانبه زیستی، روانی، اجتماعی قرار میگرند. تا ماهیت و علت مشکل شان و نیز بهترین اقدام برای حل آن مشخص شود.

 1. مشاوره فردی .

یکی از مهمترین اهداف مرکز مشاوره، مشاوره های فردی به محصلین است که با کدام مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم میکنند.