ورزش

معلومات مدیریت عمومی ورزشی

 

مدیریت عمومی ورزشی به تاریخ 2/1/1444 تحت اثر آمریت  انسجام خدمات محصلان ،

معاونیت محترم امورمحصلان وظایف خویش را آغاز نموده:

ازتاریخ ذکرشده تا فعلا دست آورد های که داشته قرار ذیل است.

1- ایجاد تیم های ورزشی ازجمله فوتبال،فوتسال، والیبال میان پوهنحی های 16 گانه پوهنتون بلخ.

2- راه اندازی بیش از 5  تورنمنت درسطح پوهنحی ها به فصول های مخلتف.

3- ا نتخاب تیم های منتخب ورزشی فوتبال ،والیبال،فوتسال درسطع پوهنتون بلخ ازمیان پوهنحی ها.

4- برگزاری بیش از 40 مسابقات دوستانه درسطح پوهنتون بلخ میان پوهنحی ها.

5 - اشتراک درتورنمنت جام رمضانی که درسال 1402 ازطرف تربیت بدنی ولایت بلخ برگزارشده بود.

6- جذب دونربخاطر ترمیم مجدد جمنازیم ورزشی پوهنتون بلخ .

7- گرفتن تخفیف از کلپ های ورزشی که در سطح ولایت بلخ فعالیت دارند به محصلین پوهنتون بلخ .

8 - اشتراک فعال مدیریت ورزشی دربرگزاری مسابقات پروزش اندام ولایت بلخ به نماینده گی از پوهنتون بلخ.

9- اشتراک به جلسه ایجاد فدراسیون موتر سپورت ولایت بلخ ومعرفی ریس فدراسیون موترسپورت ولایت بلخ به نماینده گی از پوهنتون بلخ.

10- اشتراک درجلسه انتخاب ریس فدراسیون پرورش اندام زون شمال.