مرکز تحقیق، تألیف و ترجمه پوهنتون بلخ

مرکز تحقیق، تألیف و ترجمه پوهنتون بلخ

مراکز تحقیقات علمی پوهنتون ها برازنده ترین ساختاری است که در جهت فعالیت های علمی، تحقیقی، فن آوری نوین، ترویج وکاربردی ساختن علوم درتمام عرصه ها کار و پیکار می کند. در گذشته پوهنتون ها صرفاً به آموزش و تدریس تآکید میکردند اما خوشبختانه بعد از سال 1380 و شکل گیری نظام سیاسی جدید پوهنتون ها امروز تلاش نموده تا بر علاوه تدریس به سایر جنبه و وظایف خود بپردازد. از این رو ایجاد و فعال سازی این مراکز در پرتو قانون وزارت تحصیلات عالی از نیاز های انسانی پوهنتون های کشور خوانده می شود.

به همین منظور مرکز تحقیق٬ تألیف و ترجمه پوهنتون بلخ در چارچوب ریاست تحقیق٬ تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی با درک خلا ها موجود در زمینه تحقیق و آشنایی کمتر عده ای از استادان با میتودلوژی تحقیق و پایین بودن سطح کمیت وکیفیت تحقیقات علمی در این پوهنتون به منظور انسجام و تنظیم بهتر امور تحقیقات علمی تشکیل گردیده است. هدف مرکز تحقیق، تألیف و ترجمه پوهنتون بلخ تشویق و حمایت از استادان و دانشجویان غرض مشارکت در فعالیت های علمی- تحقیقی شامل اعطای کمک های پژوهشی، انجام تحقیقات، درخواست ثبت اختراعات و حق تکثیر و انتشار نتایج تحقیقات از طریق ارائه در کنفرانس های محلی، ملی و بین المللی و انتشار این تحقیقات از طریق جراید ملی و ژرونال های بین المللی می باشد.

انجام تحقیقات علمی معیاری به منظور کسب دانش و مرفوع ساختن نیازمندی های محلی و ملی، دیدگاه عمده این پالیسی را تشکیل میدهد. بر اساس این پالیسی، از طریق فراگیری میتودلوژی تحقیقات علمی و انکشاف مهارت های تحقیقی استادان، تلاش صورت میگیرد تا از یک طرف در راستای ایفای مسئولیت ها، مکلفیت های علمی و اکادمیک استادان و از جانب دیگر جهت رشد علمی، مسلکی و تقویت روابط ایشان با همدیگر و نهاد های علمی، همکاری صورت گرفته تا گام هایی در زمینه تحقق اهداف پلان استراتیژیک پوهنتون بلخ در این زمینه گذاشته شود.

دیدگاه:

تقویت، گسترش و نهادینه سازی اصول و فرهنگ تحقیقات علمی معیاری و ارتقای کیفی این مرکز جهت سهم گیری مؤثر در تولید و توسعه دانش در کشور.

ماموریت:

تقویت و گسترش تحقیقات علمی در پوهنتون بلخ و پوهنتون های شمال و شمال شرق از طریق برگزاری برنامه های آموزشی تحقیقی، ایجاد توأمیت ها با سایر نهاد های تحقیقاتی داخلی و خارجی، دخیل ساختن افراد نخبه در تحقیقات علمی، ایجاد شبکه تحقیقاتی میان نهاد های علمی حوزه شمال و شمال شرق و مساعد ساختن زمینه نشر مقالات در ژورنال های ملی و بین المللی

اهداف

فعالیت ها:

ارزش و اصول حاکم

مرکز تحقیق، تالیف و ترجمه پوهنتون بلخ، متعهد به رعایت تمام اصول و مقررات تحقیقی وعلمی وزارت تحصیلات عالی و سایر معیار های تحقیقی جهانی بوده و در پرتو آن موارد زیر را در نظر می گیرد:

وظایف مرکز تحقیقات علمی