دانشکدۀ اقتصاد

تاریخچه دانشکدۀ اقتصاد

 

        دانشکدۀ اقتصاد در سال 1367 خورشیدی، نظر به برنامه و راه‌کار حکومت وقت، غرض انکشاف تحصیلات عالی و مسلکی و تربیۀ کادرهای علمی و ملی در ولایت بلخ، در چوکات دانشگاه بلخ تأسیس گردید. درس‌های دانشکده، توسط استادان این دانشکده و استادان همکار از موسسه‌های دولتی ولایت بلخ، به پیش برده میشد. در آغاز این دانشکده، با چهار دیپارتمنت زیر، مصروف پرورش کادر های ملی کشور بود: 

1. دیپارتمنت پلان‌گذاری اقتصاد ملی 

2. دیپارتمنت اقتصاد تصدی

3. دیپارتمنت اداره و تجارت 

4. دیپارتمنت امور مالی و پولی

        دانشکدۀ اقتصاد، در سال 1370 برای نخستین بار 24 تن از کادرهای مسلکی را، به سویۀ لیسانس فارغ داد. این دانشکده در جریان دهۀ هفتاد خورشیدی فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرد. در جریان جنگ‌های داخلی و فرار کادرهای علمی از کشور، نبود معاش کافی برای استادان و عدم علاقه‌مندی جوانان به تحصیلات عالی؛ بحرانی عمیق در فعالیت‌های علمی این دانشکده به جا گذاشت؛ اما خوشبختانه با وجود فضای اختناق، درس‌هایش هیچ‌گاهی متوقف نشد! 

        دانشکدۀ اقتصاد در سال 2002 میلادی، برنامۀ توامیت‌های اکادمیک را با دانشگاه رور بوخوم جمهوری فدرال آلمان ایجاد کرد، که بر بنیاد این توامیت‌ها، ده تن از استادان این دانشکده به منظور ارتقای ظرفیت علمی‌شان، به آن کشور اعزام گردیدند. افزون بر آموزش استادان، دانشگاه رور بوخوم آلمان متعهد به تهیه، ترجمه و نشر کتاب‌های درسی و مرجع به زبان‌های رسمی کشور(دری و پشتو) در چوکات موافقت‌نامۀ مرکز تبادل اکادمیک آلمان با وزارت تحصیلات عالی میباشد. همچنان ساخت پایگاه کتابخانۀ الکترونیکی، برای استفادۀ موثر استادان و دانشجویان رشتۀ اقتصاد، از جملۀ همکاری‌ها و تسهیلات دیگر دانشگاه رور بوخوم برای دانشکدۀ اقتصاد میباشد.

این دانشکده، ساختار درسی خود را، بر بنیاد سیستم معیاری و بین‌المللی کریدت تنظیم کرده و نظر به نصاب موجود 146 کریدت واحد درسی را، در دورۀ لیسانس تدریس میکند.

        دانشکدۀ اقتصاد، برنامۀ کارشناسی ارشد(ماستری) رشتۀ «امور مالی وحساب‌داری» را، پس از اخذ مجوز قانونی وزارت تحصیلات عالی، به همکاری مالی و تخنیکی برنامۀ حمایت از دانشگاه‌ها و انکشاف نیرو بشری و همکاری‌های علمی دانشگاه تاتردم ایالات متحده امریکا به پیش میبرد.

        اکنون دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه بلخ، دارای چهار دیپارتمنت زیر است: 

1. دیپارتمنت اقتصاد ملی 

2. دیپارتمنت امور مالی و پولی 

3. دیپارتمنت اداره و مدیریت تشبثات 

4. دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری

        دانشکدۀ اقتصاد، افتخار فراغت 2932 تن دانشجو را در 29 دور فراغت دارد. اکنون مجموع دانشجویان این دانشکده 1741 تن(1253 تن پسر و 488 تن دختر) اند. در برنامۀ شبانه 337 تن(۳۰۶ تن پسر و ۳۱ تن دختر) دانشجو میباشند. در مجموع برنامۀ ماستری 90 تن شامل بوده که از جمله 30  تن آنها در دور اول فارغ گردیدند؛ 30 تن دیگر آن‌ها در دور دوم قرار دارند، که در مرحلۀ دفاع پایان‌نامه‌ها(تیزس) اند و ۳۰ تن دیگرشان در دور سوم، مصروف تحصیل اند. در برنامۀ کمونیتی‌کالج 20 تن شامل بودند، که در سال 1398 فارغ شدند.

        دانشکدۀ اقتصاد دارای 21 تن کادر علمی بوده که از جمله دو تن شان بانو اند. اعضای کادر علمی این دانشکده یک تن دوکتور، نزده تن ماستر و یک تن لیسانس میباشند.