دانشکدۀ کمپیوتر ساینس

تاریخچه دانشکدهٔ کمپیوتر ساینس

       پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ ازجمله دهمین پوهنحی تشکیل شده درچوکات پوهنتون بلخ میباشد. موضوع ایجاد این پوهنحی درجلسه تاریخی ۸/۱/۱۳۹۰ بوردعلمی ریاست انسجام اموراکادمیک مورد تایید قرارگرفته، که این فیصله جهت منظوری به مقام محترم وزارت پیشنهاد شده وفیصله بوردعلمی، طی حکم تاریخی شماره ۱۹۱/۲۳۴ مؤرخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی مورد تایید قرار گرفت. پس ازتأسیس این پوهنحی، محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد شریف " امین"  مسؤولیت ریاست این پوهنحی را تاجدی سال ۱۳۹۸به عهده داشتند. درحال حاضر پوهنیار رحیم داد فیصل صافی مسؤولیت ریاست پوهنحی کمپیوترساینس را به عهده دارند.

این پوهنحی دارای سه دیپارتمنت ذیل میباشد:

1. سیستم های پایگاه های اطلاعاتی (Database and Information Systems)

2. انجنیری نرم افزار ( Software Engineering)

3. سیستم های عامل و ارتباطات (Communication and Operating Systems) 

      دیپارتمنت شماره اول و دوم فعال وفارغ ده میباشد؛ اما دیپارتمنت سوم تاهنوزفعال نشده است، این پوهنحی ازبدو تأسیس الی ختم سال ۱۳۹۸ شش دوره محصلان مربوطه خویش را فارغ داده است.

       اکنون این پوهنحی دارای چهارصنف درسی، یک کتابخانه، ویک لابراتوارکمپیوتر میباشد.

 

تعداد فارغان این پوهنحی طی سال های متمادی قرار ذیل است:

دور اول 55 محصل در سال 1393 

دور دوم80 محصل در سال 1394  

دور سوم 59 محصل در سال 1395 

دور چهارم 59 محصل در سال 1396 

دور پنجم 40 محصل در سال 1397

دور ششتم 68 محصل در سال 1398 .

 

دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (Software Engineering) 

      دیپارتمنت انجنیری نرم افزاربالای تولید نرم افزار، ازشروع ایجاد، تا اجرای نرم افزار ونگهداری آن میباشد. تمرکز اصلی این دیپارتمنت روی تقدیم نمودن کادرهای مسلکی، در بخش های شیوه ها ومفاهیم بروزانکشاف نرم افزارمیباشد.

     این دیپارتمنت دارای پنج عضوکادرعلمی میباشد که هریک :

1. پوهنیار محمد کسریٰ " حبیب" آمر دیپارتمنت

2. پوهنیار روح الله " ایوبی"

3. پوهیالی ام فروه " حسینی"

4. پوهیالی محمد اسلم همت " قاچمس"

5. پوهیالی بی بی وجیهه " نصرت"

      محترم پوهیالی بی بی وجیهه نصرت ومحترم پوهیالی محمد اسلم همت قاچمس، عضو کادرعلمی آن دیپارتمنت اکنون مصروف تحصیل مقطع ماستری درخارج ازکشورمیباشند.

 

دیپارتمنت سیستم های پایگاه اطلاعاتی (Database and Information Systems)

     تمرکزدیپارتمنت سیستم های پایگاه های اطلاعاتی روی ذخیره ومدیریت مؤثرمقدار بزرگ اطلاعات میباشد. فارغان این دیپارتمنت با تمام جوانب چرخه زیست (Life Cycle) اطلاعاتی که شامل مدل سازی اطلاعاتی ،استخراج اطلاعات، پاک کاری اطلاعات و یکجا سازی آن ازمنابع غیرمتجانس بشکل مؤثرآن میباشد. آشنایی ومهارت های لازم را دارا اند.

    این دیپارتمنت دارای سه عضو کادرعلمی میباشد که هریک :

1. پوهنیار سحر " حلیم" آمردیپارتمنت  

2. پوهنیار رحیم داد فیصل " صافی " 

3. پوهیالی نثار احمد نوری

      دیپارتمنت متذکره فعال وفارغ ده میباشد. نیازمندی های مبرم این دیپارتمنت فراهم نمودن شرایط تحصیل درمقطع ماستری و دکتورا برای استادان این دیپارتمنت میباشد.

 

دیپارتمنت سیستم های عامل و ارتباطات( Commination and Operating System)

     این دیپارتمنت غیرفعال بوده. وفارغ ده نمی باشد؛ اما تصمیم براین است، که درآینده فعال گردد. تمرکزاصلی این دیپارتمنت روی مفاهیم وپلان گذاری شبکه ها، سیستم های (Distributed)،امنیت کمپیوترها ومدیریت منابع کمپیوتری میباشد.

   دیپارتمنت فوق اکنون دارای دوعضوکادرعلمی میباشد.

1. پوهنیار عزیز الله عزیزعضو وآمردیپارتمنت

2. پوهنیارولیده سرداری